Dôležité základné pojmy

 

KULTÚRA * UMENIE * MÚZEUM * GALÉRIA * SKANZEN

KULTÚRA

===> Krátky slovník slovenského jazyka:

1. súhrn výsledkov tvorivej činnosti ľudí vo vývine ľudskej spoločnosti, civilizácia: vysoká kultúra, rozvoj kultúry a vzdelanosti; byzantská kultúra, ľudová, národná kultúra; hmotná, duchovná kultúra súhrn materiálnych, duchovných hodnôt ľudstva v istej epoche; kultúra jednotlivca, spoločnosti; kultúra obliekania, bytová kultúra úroveň; hlasová, pohybová kultúra stupeň dokonalosti: jazyková kultúra pestovanie spis. jazyka; úroveň používania jazyka alebo jazykového prejavu

 

===> Synonymickýn slovník Slovenčiny:

1. súhrn duchovných a materiálnych hodnôt vytvorených človekom v procese historického vývinu,
civilizácia (najmä technický pokrok):
antická, európska kultúra, civilizácia; šíriť kultúru, civilizáciu,
vzdelanosť (vedomosti získané vzdelávaním):
vzdelanosť národa

2. istý stupeň dokonalosti,
kultivovanosť:
kultúra, kultivovanosť bývania, správania,
vycibrenosť, vybrúsenosť:
hlasová vycibrenosť, vybrúsenosť

 

===> Vreckový slovník cudzích slov:

1. odborne: súhrn výdobytkov, výsledkov všeľudskej vzdelanosti, súhrn materiálnych a duchovných hodnôt utvorených tvorivou fyzickou a psychickou prácou v priebehu vývoja ľudskej spoločnosti, spôsob ich osvojovania, odovzdávania, vytvárania, uchovávania a rozvíjania
2. vzdelanosť (vôbec)
3. knižne: úroveň dosiahnutá pri pestovaní určitých oblastí života, spôsobu života

 

===> Školský lexikón:

- súhrn materiálnych a duchovných hodnôt, ktoré boli vytvorené v priebehu historického vývoja ľudstva, teda od vzniku ľudskej spoločnosti po súčasnosť. Ako kultúra sa v archeológii označuje súbor nálezov, ktoré dokladajú život obyvateľov na určitom mieste v určitom období (zachované nástroje, nádoby, umelecké predmety a pod., z niektorých oblastí aj písomné pamiatky). Z kultúry praveku a staroveku vychádza a čerpá kultúra stredoveku aj novoveku, veda, umenie (výtvarné umenie, architektúra, literatúra, hudba, tanec, divadlo, rozhlas, televízia), školstvo a vzdelávanie. Charakteristické črty a osobitosti môžeme pozorovať v kultúrach jednotlivých oblastí či kontinentov (európska, ázijská, africká, americká, latinsko-americká kultúra a pod.). Osobitnou súčasťou je ľudová kultúra.TOP

 

UMENIE

===> Krátky slovník slovenského jazyka:

1. schopnosť tvoriť literárne, hudobné, výtvarné, tanečné a iné diela ako esteticky pôsobiaci obraz skutočnosti: dramatické umenie, reprodukčné umenie
2. súhrn umeleckých výtvorov: staviteľské umenie, výstava súčasného umenia; ľudové umenie
3. zručnosť (význ. 1), obratnosť, majstrovstvo: rečnícke, kuchárske umenie; umenie získať si ľudí

 

===> Synonymickýn slovník Slovenčiny:

1. odvetvie ľudskej tvorby vyznačujúce sa prevahou estetickej funkcie; výtvory z tejto oblasti: výtvarné, slovesné, hudobné umenie, dejiny umenia,
hovor. expr. kumšt: filmový kumšt, výstava súčasného umenia, kumštu,
zastar. umelectvo [Hviezdoslav],
kniž. zastar. umenstvo [Kukučín]
2. dobré a rýchle vykonávanie istej činnosti: kuchárske umenie

 

===> Školský lexikón:

- tvorivá činnosť ľudí. K umeniam patrí architektúra, výtvarné umenie, literatúra, hudba, divadlo, tanec, film. V počiatkoch (pravek, antika) bolo pod vplyvom kultov a povier a v stredoveku (ranokresťanské, románske umenie, gotika) pod vplyvom náboženstva. Postupne sa spod týchto vplyvov vymanilo (renesancia, barok, klasicizmus, romantizmus, realizmus) a sústredilo sa na vyjadrenie skutočného sveta. Koncom 19. storočia sa jednota vývoja umenia vyčerpala a vyvíjalo sa v rámci umeleckých smerov (napr. impresionizmus, expresionizmus, dadaizmus, surrealizmus).TOP

 

MÚZEUM

===> Krátky slovník slovenského jazyka:

- inštitúcia, ústav na zhromažďovanie a vystavovanie zbierok predmetov z istého okruhu: historické, národopisné múzeum; pren. zbierka (starožitných) predmetov vôbec;

 

===> Vreckový slovník cudzích slov:

1. ústav, kde sa zhromažďujú pamiatky, zbierky
2. zbierky pamiatok, starožitností, prírodnín, zvierat ap.

 

===> Školský lexikón:

- inštitúcia, ktorá zbiera, uchováva, vedecky spracováva a verejnosti sprístupňuje zbierky predmetov o vývoji prírody a spoločnosti. Múzeá delíme na vlastivedné - zaoberajú sa materiálom týkajúcim sa územia nášho štátu, a špecializované - zaoberajú sa konkrétnou činnosťou, odborom, osobnosťou (napr. technické múzeum). K špecializovaným múzeám patria i galérie.

 

===> Wikipédia (Presmerovanie na podrobný popis):

- Múzeum je vedecká inštitúcia (ústav), ktorá plánovite zhromažďuje, triedi, odborne uchováva a ďalej vedecky spracováva zbierky hmotných dokladov o spoločenskom a kultúrnom vývine človeka a spoločnosti, o vývoji a zmenách prírody a prostredia. Úlohou múzeí je aj osvetová a kultúrna činnosť. Múzeá delíme na vlastivedné – zaoberajú sa materiálom týkajúcim sa územia nášho štátu, a špecializované – zaoberajú sa konkrétnou činnosťou, odborom, osobnosťou (napr. technické múzeum). K špecializovaným múzeám patria i galérie.TOP

 

GALÉRIA

===> Krátky slovník slovenského jazyka:

1. zbierka obrazov, sôch a i. umeleckých predmetov; budova, v ktorej je taká zbierka, obrazáreň: Slovenská národná galéria; pren. kniž. rad, skupina osôb, vecí: galéria historických postáv
2. najvyššie rady sedadiel v divadle ap.: sedieť na galérii
3. stĺpová chodba nad prízemím, ochodza;

 

===> Synonymickýn slovník Slovenčiny:

1. zbierka obrazov, sôch alebo iných umeleckých predmetov; budova, v ktorej je takáto zbierka: Mestská galéria v Bratislave,
- obrazáreň, pinakotéka

 

===> Vreckový slovník cudzích slov:

1. stĺpová chodba; pavlač, ochodza
2. v divadle balkónovito vyvýšené rady sedadiel
3. budova, miestnosť s umeleckými zbierkami; obrazáreň
...

 

===> Školský lexikón:

1. pôvodne chodba s arkádami na nádvorí či v záhrade alebo dlhá chodba určená pre slávnosti, prípadne na umiestnenie umeleckej zbierky. Dnes je galéria inštitúcia, ktorá zhromažďuje, vedecky spracováva a vystavuje diela starého i moderného umenia (maliarstva, sochárstva a grafiky). Pre samostatné zbierky obrazov sa používa označenie pinakotéka a zbierky sôch glyptotéka;
2. najvyššie rady sedadiel v divadle.TOP

 

SKANZEN

===> Krátky slovník slovenského jazyka:

- múzeum vo voľnej prírode sústreďujúce ľud. materiálnu kultúru, stavby ap.;

 

===> Vreckový slovník cudzích slov:

- prírodné škandinávske múzeum pod holým nebom sústreďujúce ľudové, národné umenie; podobné múzeum v iných krajinách

 

===> Školský lexikón:

- múzeum ľudovej architektúry v prírode. Pomenovanie vzniklo podľa prvého takéhoto múzea, ktoré bolo v roku 1891 zriadené v parku Skansen vo švédskom Štokholme. Do skanzenov sa umiestňujú stavby, ktoré nie je možné chrániť na ich pôvodnom mieste. Najväčší skanzen na Slovensku je Múzeum slovenskej dediny v Martine, ďalšie sú v Banskej Štiavnici, Bardejove, Nitre, Zuberci, Vychylovke, Pribyline a inde. Najstarší čs. skanzen je v Rožňove pod Radhoštěm na Morave.TOP

 

 

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!