ZVÄZ MÚZEÍ NA SLOVENSKU

Logo ZMS

 

Kontaktné údaje

Sídlo: Kapitulská 23, 974 00 Banská Bystrica

Korešpondenčná adresa:
Zväz múzeí na Slovensku / Múzeum mesta Bratislavy, Radničná ulica 1, 815 18 Bratislava 1

Tel.: +421 2 59 100 34
E-mail: zms@zms.sk
Www: www.zms.sk
 

História-popis

Zväz múzeí na Slovensku (ZMS) oficiálne vznikol v roku 1990 a pôsobí ako záujmové profesijné združenie múzeí v Slovenskej republike. ZMS je samostatnou právnickou osobou a jeho sídlom je Banská Bystrica.
Poslaním ZMS je presadzovať a rozvíjať záujmy múzeí, koordinovať činnosť múzeí, podporovať múzejníctvo na Slovensku.
Činnosť, členstvo, organizačnú štruktúru, hospodárenie a ostatné záležitosti ZMS sú upravené stanovami.
Podrobnejšie informácie o ZMS získate na www.zms.sk!
 

 

 

 

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!