Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
* Spis Artist's Gallery in Spisska Nova Ves

... aktuálne výstavy a podujatia ...

Kontaktné údaje

Mapa:

Mapa/Map

Zimná ul. 46, 052 01 Spišská Nová Ves

Tel.: +421 53 417 46 21
Mobil: +421 910 87 30 46

E-mail: sekretariat@gus.sk, programy@gus.sk
Www: www.gus.sk / Facebook: GUS Galéria umelcov Spiša

 

Otváracie hodiny

 

utorok - piatok: 9.00 – 16.30
sobota: 9.00 – 13.00

Galéria zatvorená počas sviatkov.

 

Možnosti vstupu, vstupné

 

JEDNA VÝSTAVA:
dospelí: € 1
deti, študenti, dôchodcovia, ZŤP: € 0,50
rodinná vstupenka / 2 dospelí + max 3 deti: € 2,50

CELÁ GALÉRIA:
dospelí: € 2,50
deti, študenti, dôchodcovia, ZŤP: € 1,50
rodinná vstupenka / 2 dospelí + max 3 deti: € 5,50 

Wheelchair Access
Prístup pre vozičkárov: ÁNO - čiastočne, prízemie

História-popis

Galéria umelcov SpišaGaléria umelcov Spiša vznikla v roku 1987 a zameriava sa na zhromažďovanie a spracovanie výtvarných diel z regiónu Spiša.
Galéria umelcov SpišaJej zbierky tvoria predovšetkým diela regionálnych autorov od druhej polovice 19.-teho storočia až po súčasnosť. Sú to maľby, plastiky, grafiky a fotografie v počte vyše 1789 kusov.
Galéria umelcov Spiša sídli v pamiatkovo chránenom objekte, renesančnej budove z druhej polovice 16.-teho storočia s množstvom zaujímavých architektonických detailov. V roku 1726 dostala budova barokovú fasádu a na prelome 18.a19.-teho storočia sa v zadnom trakte uskutočnili malé úpravy v klasicistickom slohu. Má zaujímavý dvor s renesančnou loggiou, arkádami a zvyškami renesančných okien. V súčasnosti sa v nej prezentujú stále výstavy výtvarnej kultúry tunajších rodákov spolu s príležitostnými výstavami domácich i zahraničných umelcov.

 

Expozície

TERRA GOTHICA / Gotická cestaTERRA GOTHICA / Gotická cesta v obrazoch zo zbierok GUS
Výstava je realizovaná vďaka finančnej podpore mimoriadneho grantu Košického samosprávneho kraja - Terra Incognita 2012.
Sprístupnenie projektu pre verejnosť: 27.11.2012
TERRA GOTHICA / Gotická cestaTERRA GOTHICA je projekt, založený na prezentácii obrazov zo zbierkového fondu galérie s gotickou tematikou. 45 vybraných umelcov, zastúpených v zbierkach GUS a pochádzajúcich prevažne z regiónu Spiš, zachytáva na obrazoch a kresbách architektonické skvosty cesty Terry Gothica: veduty, interiéry miest i konkrétnu spišskú krajinu.
Galéria umelcov Spiša disponuje s vyše 100 diel s referenciami na obdobie gotiky, ktoré doteraz tvorili pasívnu časť zbierkových predmetov a neboli prezentované verejnosti v tematicky spracovanom celku.
TERRA GOTHICA / Gotická cestaUpravená expozícia prezentuje 37 výtvarných diel v maľbe a plastike od 23 autorov.
Novinkou v expozícii je interaktívny počítačový panel, ktorý umožňuje návštevníkom prehliadanie všetkých vystavených, i deponovaných diel v celkovom súčte 108 diel od 45 autorov, ktoré má Galéria umelcov Spiša evidované v zbierkach.
Uvedený projekt umožní zviditeľniť nosné ciele Terry Incognity v kontexte výtvarného umenia touto formou poukazuje na jedinečnosť Terry Gothica v oblasti systémovo spracovávaného fondového majetku KSK.

ZOZNAM VÝTVARNÍKOV / 45 autorov prezentovaných v stálej expozícii:
BECA, Vasil; BÉREŠOVÁ, Lucia; BOROVIČKOVÁ, Anna; BUBÁN, Štefan; ČORDÁK, Ľudovít; DANILIČ, Taras; DAŇO, Juraj; DUBAY, Orest; FABINI, Jozef; GEORGIEV, Ilko; HANULA, Jozef; HAŠČÁK, Jozef; HENNEL, Marián; HUDZÍK, Štefan; IVAN, Ondrej; JIROUŠEK, Alexander; JURÁNEK, Jan; KACVINSKÝ, Ladislav; KENEDICH, Jozef; KRÁLOVÁ, Klára; KRÝSLOVÁ, Oľga; KUBÍK, Štefan; KUZMA, Boris; MAJKUT, Jozef; MAKOVICKÝ, Emil; MARSZALEK, Tadeusz; MEDŇANSKÝ, Ladislav; MIKITA, Vladimír Vasiljevič; MONIATOWICZ, Janusz; NEMČÍK, Július; OLSZEWSZKI, Alexander; PAULOVIČ, Emil; POLLÁG, Peter; POLOM, Ján; POLZIECZ-NIEDZIEWICZ, Maria; POPOVIČ, Vladimír; RÁKOSI, Ernest; ROSKOVÁNYI, Štefan; SIRANKO, Mikuláš; ŠIMO-SVRČEK, Ján; ŠKATULÁR, Juraj; TATARKA, Daniel; TILLNER, Michal; TOKOV, Točko; VALENČÍKOVÁ, Amalka Ľudmila

TERRA GOTHICA / Gotická cestaStále expozícia Terra gothica vybranými dielami dokumentuje cieľové miesta a body Terra Incognity v rámci gotickej cesty, prezentujúc tri zo štyroch okruhov cesty, ktoré najviac korešpondujú s vybranými akvizíciami GUS:
01. spišsko-gemerský okruh,
02. spišský okruh tatranský,
03. spišský okruh pieninský.

Jednotlivé okruhy sú členené do interpretačných celkov vo výstavných priestoroch stálej expozície. Diela sú delené podľa miest lokácie. NÁVŠTEVNÍK si priamo na mape môže nájsť zobrazovaný objekt či výsek krajinného prostredia.

 

JOZEF HANULA

Stála expozícia prezentuje 5 nosných okruhov Hanulovej tvorby zo zbierok galérie, ktoré chronologicky sledujú maliarove tvorivé začiatky, vývoj a vrchol tvorby na prelome 19. a 20. storočia, ako aj poslednú tvorivú fázu – sakrálne realizácie.

Jozef HanulaOKRUHY
1. AKTY ZO ŠTUDENTSKÝCH ČIAS
Skice, kresby, štúdie z obdobia pôsobenia v Budapešti a v Mníchove
2. MESTSKÝ A ĽUDOVÝ ŽÁNER
Detské a ženské portréty, diela s ľudovou tematikou a portréty predstaviteľov mesta SNV
3. RODINA A OBJEDNÁVKOVÉ PORTRÉTY
Portréty rodinných členov, blízkych priateľov a portréty na objednávku
4. SAKRÁLNA TVORBA A REALIZÁCIE
Skice a návrhy realizácií nástenných malieb
5. BIOGRAFIA
Biografia autora, rodinné fotografie a zaujímavé archívne materiály

Hanulovo dielo zasiahlo do dejín vývoja slovenského výtvarného umenia v začiatkoch 20. storočia a stalo sa spojovacím článkom medzi Petrom Michalom Bohúňom a Jozefom Božetechom Klemensom – umelcami romantizmu s prvkami realizmu, predstaviteľmi tzv. národného romantizmu, ktorý vyzdvihoval národné ideály a národnú školu prezentujúcu nové slovenské výtvarné tendencie v duchu realizmu konca 19. storočia (autori: Martin Benka, Janko Alexy, Ľudovít Fulla, Mikuláš Galanda).
Súčasťou výstavy je interaktívna mapa, ktorá slúži ako usmerňujúca vodiaca tabuľa po miestach sakrálnych realizácií Jozefa Hanulu - sú tu vyznačené sakrálne objekty, v ktorých autor aplikoval nástenné maľby: na území Slovenska je to viac ako 60 miest, dve z realizácií boli uskutočnené
i v Maďarsku a niekoľko v susednom Poľsku. Sprievodná projekcia uvádza diela zo zbierok
a archívu galérie, ako aj prehľad sakrálnych realizácií.

Jozef Hanula ( 1863 – 1944), rodák z Liptovských Troch Sliačov, žil a tvoril na Spiši a v meste Spišská Nová Ves v rokoch 1900 – 1944. V zbierkovom fonde galérie sa nachádza 72 malieb, kresieb, skíc a štúdií, ktoré ilustrujú vývoj Hanulovej tvorby počas celého tvorivého obdobia. Ďalších 265 položiek obsahuje archívny fond z pozostalosti autora, kde prevažnú časť tvoria návrhy a skice k nástenným maľbám. Hanulovo dielo zasiahlo do dejín vývoja slovenského výtvarného umenia v začiatkoch 20. storočia a stalo sa spojovacím článkom medzi Petrom Michalom Bohúňom a Jozefom Božetechom Klemensom – umelcami romantizmu s prvkami realizmu, predstaviteľmi tzv. národného romantizmu, ktorý vyzdvihoval národné ideály
a národnú školu prezentujúcu nové slovenské výtvarné tendencie v duchu realizmu konca 19. storočia (autori: Martin Benka, Janko Alexy, Ľudovít Fulla, Mikuláš Galanda).

 

Záhrada umenia

 

FOTOGALÉRIA Z EXPOZÍCIÍ

 

Kalendárium

 

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     

 

13.12.2017, vernisáž o 17.00 25.03.2018 PUZZLE / Akvizície v interakcii 2012 – 2016

Pozvánka na výstavu (PDF), Tlačová správa k výstave (PDF)
Katarína Balúnová, Karol Baron, Tomáš Agat Bloński, Jaroslav Čech, Orest Dubay ml., Slavomír Durkaj, Vlado Eliáš, Anna Fedáková, Milan Hnat, Martin Imrich, Petr Jedlička, Zdeněk Jeřábek, Robo Kočan, Matúš Lányi, Peter Pollág, Monika Stacho, Imrich Svitana, Viktória Šoltisová, Eva Tkáčiková, Amalka Ľudmila Valenčíková, Vladimíra Weiss.
Projekt PUZZLE sprístupňuje akvizície galérie (z r. 2012 – 2016) netradičnou formou a interaktívnymi nástrojmi. PUZZLE = 57 diel od 21 autorov učí návštevníkov, ako vnímať súčasné umenie a pochopiť uvažovanie umelca pri realizácii diela. Výstavu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Autorka a kurátorka projektu: Mgr. Kamila Paceková - GUS, odborná spolupráca: Mgr. Lenka Králová - GUS, grafika: Mgr. art. Ivana Betková.

 

13.12.2017, vernisáž o 17.00 25.03.2018 JUBILANTI / JUBILEE 2017

Pozvánka na výstavu (PDF), Tlačová správa k výstave (PDF)
Aljo Beran, Ivan Chapčák, Eva Končeková, Otto Korkoš, August Meissl, Ondrej Priatka, Monika Stacho, Ján Šimo-Svrček, Peter Trembáč.
Výstava JUBILANTI 2017 prezentuje 20 diel od 9 jubilujúcich autorov v rámci projektu JUBILANTI (realizovaného od r. 2012). Celkový počet prác JUBILANTOV 2017 v depozite je 260. Autorka a kurátorka projektu: Mgr. Kamila Paceková – GUS, odborná spolupráca: Mgr. Mária Šabľová – GUS, grafika: Mgr. art. Ivana Betková.

 

14.02.2018, 17.00   ORBIS PICTUS ǁ ROZHOVORY O UMENÍ: JUBILANTI ZO SPIŠA ǁ EVA KONČEKOVÁ (70) & OTTO KORKOŠ (60) & PETER TREMBÁČ (60)

- v koncertnej sále galérie, vstup voľný.
Tentoraz debatíme o jubilantoch z roku 2017, zastúpených na sprievodnej výstave. Diela autorov, zastúpené v zbierke galérie uvedie Mgr. Mária Šabľová, historička galérie. Obrazovú prezentáciu a besedu s umelcami k ich životnému jubileu a nielen o umení uvedie Mgr. Lucia Benická, riaditeľka galérie.
I ♥ ART ǁ Cyklus stretnutí s umením v Galérii umelcov Spiša bude aj v tomto roku reflektovať aktuálne výstavy a prezentovať výtvarníkov zo zbierky i z prezentačných činností.

VALENTÍNSKY VEČER V GALÉRII ǁ V čase od 9.00 – 19.00
• Otvorené STÁLE EXPOZÍCIE: Jozef Hanula, Terra Gothica a AKTUÁLNE VÝSTAVY: Puzzle / Akvizície v interakcii 2012 – 2016, Jubilanti 2017, Portál spomienok.
• HALIERIK ǁ Výpredaj katalógov. Od rána do večera – ponuka katalógov, brožúr, magnetiek a materiálov.

 

     

 

     

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!