SNM - Historické múzeum Bratislava
SNM - The Historical Museum Bratislava

SNM - Historické múzeum - logo

... aktuálne výstavy a podujatia ...

 

Kontaktné údaje

Mapa

Mapa

Bratislavský hrad
P.O.BOX 13, 810 06 Bratislava 16

Tel.: +421 2 20 48 31 04, +421 2 20 48 31 11
E-mail: bratislavskyhrad@snm.sk
Www: www.snm.sk, www.bratislava-hrad.sk

 

Otváracie hodiny

 

utorok - nedeľa 10.00 - 18.00, posledný vstup: 17.00

 

Možnosti vstupu, vstupné

 

Každú prvú nedeľu v mesiaci je vstupné do múzeí a galérií v zriaďovateľskej pôsobnosti MK SR bezplatné.

 

História-popis

Bratislavský hradHistorické múzeum patrí medzi najvýznamnejšie a zároveň najväčšie múzeá na Slovensku. Jeho predchodcom bol v roku 1961 Historický odbor novokoncipovaného SNM, z ktorého sa stal v roku 1970 Historický ústav. Tento bol v roku 1989 premenovaný na Historické múzeum SNM.
Múzeum zhromažďuje, všestranne ochraňuje, vedecky spracúva a sprístupňuje múzejné zbierky dokumentujúce dejiny Slovenska od stredoveku (v oblasti numizmatiky od najstarších čias) po súčasnosť. Bratislavský hradJe metodickým a vedecko - výskumným pracoviskom s celoslovenskou pôsobnosťou.
Od roku 1968 sídli na Bratislavskom hrade, kde má expozičné a výstavné priestory, depozitáre, odborné i reštaurátorské pracoviská. Vo svojich fondoch opatruje takmer Bratislavský hrad250 000 zbierkových predmetov z oblasti národných dejín, výtvarného umenia a kultúry, tradičných i umeleckých remesiel, numizmatiky, etnografie, vojenstva, hospodárstva, dejín zahraničných Slovákov, chorvátskej kultúry na Slovensku a mimoeurópskych kultúr. Viaceré zbierky múzea sú najväčšie na Slovensku (numizmatika, historický a ľudový textil, sklo a keramika, militárie, remeslá, historické tlače, sakrálne a ľudové výtvarné umenie). Zbierkové predmety boli v posledných rokoch uložené do špecializovaných depozitárov podľa druhu materiálu.

 

FOTOGALÉRIA HRADU

 

VEĽKÁ FOTOGALÉRIA Z EXPOZÍCIÍ

 

Expozície

 

Dejiny Slovenska od praveku po Veľkú Moravu

Najstaršie dejiny nášho územia predstavuje prvá časť expozície Dejiny Slovenska. Vzácne archeologické nálezy z praveku, príchod prvých etník na naše územie až po prvý štátny útvar Slovanov.

 

 

Historické múzeum je súčasťou SNM Bratislava

 

Kalendárium

 

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
2017 29.04.2018 Kelti z Bratislavy

Výstava ponúka pôsobivý pohľad do minulosti, do čias, keď na území mesta žili Kelti. Ide o prvé po mene známe etnikum u nás. Okrem početných nálezov (napr. pokladov mincí) a zaujímavého poňatia výstavy majú návštevníci možnosť vidieť, v podzemnom priestore pod nádvorím Bratislavského hradu, časť zvyškov antických architektúr z 1. storočia pred Kr. Súčasťou výstavy je línia pre deti s interaktívnymi úlohami.
Výstava predstavuje tie najkrajšie cechové pamiatky na Slovensku. Cechové truhlice, poháre, pokály, pečatidlá, cechové artikuly, predmety, ktoré patrili cechom a používali sa pri cechových zasadnutiach.

 

18.07.2017 30.04.2018 Reklama a obchod (1918 – 1948)

Výstava o rôznych podobách reklamy na našom území od vzniku prvej Československej republiky až do roku 1948.

 

06.12.2017 18.03.2018 Majster Pavol z Levoče. Ruky a zlato v službe ducha.

Jedinečná výstava predstavuje život a dielo slávneho rezbára pôsobiaceho na Slovensku v prvej polovici 16. storočia. Majster Pavol vstúpil do povedomia verejnosti predovšetkým ako autor najvyššieho gotického oltára na svete, ktorý je súčasťou levočského Chrámu sv. Jakuba. Výstavou si pripomíname 500 rokov od jeho dokončenia. Súčasťou výstavy sú vybrané diela slávneho umelca, pričom niektoré z nich nie sú bežne verejnosti prístupné. Sú doplnené o umelecko-remeselné predmety prevažne liturgického charakteru, ktoré približujú pôvodnú funkciu vystavených diel v závere stredoveku. Prezentované sú aj vzácne archiválie viažuce sa k Pavlovej práci a nábožensko-spoločenskej situácii. Výstava je obohatená o haptickú líniu pre nevidiacich a interaktívnu zónu.

 

     

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!