Literárne a hudobné múzeum pri ŠVK (LHM) Banská Bystrica
* Literary and Music Museum SVK (LHM) Banska Bystrica

... aktuálne výstavy a podujatia ...

Kontaktné údaje

Mapa:

Mapa/Map

Štátna vedecká knižnica
Lazovná č. 9, 975 58 Banská Bystrica

Tel.: +421 48 471 07 70, +421 48 471 07 72
E-mail: lhmbb@svkbb.eu, lektor.lhm@svkbb.eu
Www: www.svkbb.eu

 

Otváracie hodiny

 

Pozývame Vás na návštevu Pamätného domu J.G.Tajovského v Tajove
a Pamätnej izby Pavla Tonkoviča v Podkoniciach.

Pondelok -piatok: 10.00 - 17.00

Hromadné výpravy do expozícií je potrebné objednať najmenej dva dni vopred tel.: 048/ 47 107 72 - 74

 

Možnosti vstupu, vstupné

 

- uvedené pri jednotlivých expozíciách...
Podrobný cenník komplet v PDF

Vstup zdarma: držitelia preukazov ZMS, členovia ICOM, držitelia preukazu ZŤP so sprievodom

Wheelchair Access
Prístup pre vozičkárov: ÁNO

História-popis

Literárne a hudobné múzeumLiterárne a hudobné múzeum sídlilo takmer tridsaťštyri rokov v historickom areáli ev.a.v. kostola v bezprostrednej blízkosti mestskej pamiatkovej rezervácie. Patrí k najmladším a svojou špecializáciou k ojedinelým múzeám na Slovensku, bolo založené v roku 1969. Od 1.1.2001 je súčasťou Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici ako špecializovaný organizačný útvar. Od 1.2.2003 sa múzeum presťahovalo do podkrovia ŠtáLiterárne a hudobné múzeumtnej vedeckej knižnice na Lazovnej ul. č. 9. v Banskej Bystrici.
Zameriava sa na dokumentáciu literárnej a hudobnej kultúry regiónu Banskej Bystrice a Brezna, ku ktorému sa viažu významné osobnosti slovenskej národnej kultúry a umenia : polyhistor 18. storočia Matej Bel, v Nemecku pôsobiaci hudobný skladateľ obdobia baroka Ján Francisci a staviteľ nástrojov Michal Búľovský (Bulyowsky), predstavitelia slovenskej literatúry a hudby 19. storočia Ján Chalupka, Samo Chalupka, Andrej Sládkovič, Ján Botto a Ján Levoslav Bella, spisovatelia 20. storočia Terézia Literárne a hudobné múzeumVansová, Jozef-Gregor Tajovský, Ľudo Mistrík- Ondrejov, František Švantner, literárny vedec Alexander Matuška, skladateľ Viliam Figuš-Bystrý, Ján Cikker, Andrej Očenáš, Šimon Jurovský,Tibor Andrašovan, Svetozár Stračina a mnohí ďalší. Múzeum zbiera a zachováva pamiatky dokumentujúce nielen osobnosti, ale aj divadelné a hudobné súbory, spolky, tlačiarov a významné podujatia a udalosti. V zbierkovom fonde múzea sú staré a vzácne tlače, plagáty, bulletiny, archívne dokumenty, literárne a Literárne a hudobné múzeumhudobné rukopisy, fotografie, výtvarné diela, zbierky z oblasti divadelníctva, ľudové a klasické hudobné nástroje a vecné pamiatky. Pracovníci múzea zverejňujú zbierkový fond prostredníctvom expozícií v Banskej Bystrici Múzeum - domov múz, Ľudové hudobné nástroje na Slovensku, v Pamätnom dome J.G.Tajovského v Tajove, v Pamätnej izbe Pavla Tonkoviča v Podkoniciach, tematických a monografických výstav, konferencií a seminárov, prednášok, koncertov, stretnutí s umelcami, ako aj prostredníctvom vedeckovýskumných úloh, článkov v dennej a odbornej tlači a publikácií. S úspechom pripravujú špecializované vyučovacie hodiny pre školy a tematicky zamerané audiovizuálne pásma a videopremietanie. Zbierkové predmety na požiadanie poskytujú záujemcom na študijné a vedecké účely.

 

Expozície

Literárne a hudobné múzeumExpozícia: Múzeum – domov múz
Expozícia po obsahovej stránke pozostáva z hudobného a literár¬neho salóna. Poskytuje pohľad na významné hudobné a literárne osobnosti mesta a regiónu. Svojou širokou obsahovou náplňou výrazne obohacuje kultúrnu prezentáciu mesta a je vhodná pre všetky vekové vrstvy návštevníkov. Je možné ju využívať i na rôzne špe¬cializované podujatia (napr. špecializované vyučovacie hodiny pre školy, besedy o živote hudobných a literárnych osobností, komorné umelecké programy, koncerty). Expozíciu dopĺňa videopremietanie podľa požiadaviek návštevníkov, ale aj možnosť uskutočniť tvorivé aktivity a súťaže.
Otvorené: Pondelok - piatok: 10.00 – 17.00
Vstupné: dospelí: 1,50 € / deti, študenti, dôchodcovia: 1 €
Bezbariérový prístup: áno

 

Literárne a hudobné múzeum Literárne a hudobné múzeum Literárne a hudobné múzeum Literárne a hudobné múzeum

 

Literárne a hudobné múzeumExpozícia: Ľudové hudobné nástroje na Slovensku
Literárne a hudobné múzeum zabezpečuje na Slovensku výskum ľudových hudobných nástrojov. Tie patria medzi najstaršie umelecké prostriedky vôbec. Tradičné hudobné nástroje sú základom ľudovej inštrumentálnej hudby. Na Slovensku tvoria v porovnaní s inými stredoeurópskymi kultúrami značne rozsiahly celok, ktorý v súčasnosti tvorí do 200 nástrojových typov. Expozícia prináša 250 ľudových hudobných nástrojov od 60 tvorcov. Väčšina z nich bola vyrobená v 20. storočí. Z druhej skladby prezentuje signálne, samoznejúce, vzduchozvučné a strunové nástroje. Najrozsiahlejší celok je veno¬vaný píšťalám a z nich najmä špecifickému slovenskému hudobnému nástroju – fujare, ktorá sa stala symbolom etnickej preukaznosti Slovákov. Expozíciu dopĺňa videopremietanie, ale aj možnosť uskutočniť tvorivé aktivity (hra na ľudových hudobných nástrojoch, rytmicko-pohybové hry, hravé vedomostné kvízy a súťaže).
Otvorené: Pondelok - piatok: 10.00 - 17.00
Vstupné: dospelí: 1,50 € / deti, študenti, dôchodcovia: 1 €
Bezbariérový prístup: nie

 

Literárne a hudobné múzeum Literárne a hudobné múzeum Literárne a hudobné múzeum Literárne a hudobné múzeum Literárne a hudobné múzeum
Literárne a hudobné múzeum Literárne a hudobné múzeum Literárne a hudobné múzeum Literárne a hudobné múzeum Literárne a hudobné múzeum

 

Literárne a hudobné múzeum - Bábkarský salónLiterárne a hudobné múzeum - Bábkarský salónBábkarsky salón
Interaktívna expozícia, ktorá mapuje bábkarské tradície na Slovensku: rodinu Stražanovcov, rodinu Anderlovcov, Antona Anderleho z Radvane, výrobcov bábok na strednom Slovensku, ochotnícke súbory, činnosť Bábkového divadla na Rázcestí v Banskej Bystrici (predtým Krajského bábkového divadla), amatérskych a profesionálnych výrobcov bábok. Časť expozície je venovaná slovenskej scénografke Jane Pogorielovej a jej manželovi divadelnému technológovi Antonovi Dušovi. Návštevníci si môžu vyskúšať vodenie bábok, zahrať si bábkovú rozprávku, čítať rozprávku a potom ju zdramatizovať. Bábkarský salón môžu využívať aj na hodiny výtvarnej a estetickej výchovy. Videozáznamy vhodne dopĺňajú odbornú problematiku bábkarstva.
Otvorené: Pondelok - piatok: 10.00 - 17.00
Vstupné: dospelí: 1,50 € / deti, študenti, dôchodcovia: 1 €
Bezbariérový prístup: áno

 

Literárne a hudobné múzeum Literárne a hudobné múzeum Literárne a hudobné múzeum Literárne a hudobné múzeum Literárne a hudobné múzeum
Literárne a hudobné múzeum Literárne a hudobné múzeum   Literárne a hudobné múzeum Literárne a hudobné múzeum

 

Hromadné výpravy do expozícií je potrebné objednať najmenej dva dni vopred tel.: 048/ 47 107 72 - 73

 

Pamätná izba Pavla Tonkoviča v Podkoniciach

Pamätná izba Pavla Tonkoviča PodkoniceExpozícia v priestoroch obecného úradu je venovaná histórii a náro¬dopisu obce Podkonice a osobnosti rodáka – folkloristu, dirigenta, pedagóga a skladateľa Pavla Tonkoviča. Návšteva tejto expozície je veľmi vhodná pre rôzne školské výlety, organizované turistické skupiny a možno ju zaujímavo spojiť s pre¬chádzkami po turisticky značených chodníkoch v týchto malebných zákutiach Slovenska.
Otvorené: Návštevy je potrebné vopred ohlásiť
                   na obecnom úrade 048/ 418 74 00, 048/418 72 17
Jednotné vstupné: 1 €
Bezbariérový prístup: nie

 

Pamätný dom Jozefa Gregora Tajovského v Tajove

Pamätný dom Jozefa Gregora Tajovského v TajoveExpozícia v malebnej rodnej drevenici spisovateľa je venovaná his¬tórii a významným osobnostiam obce Tajov s dôrazom na literárne kontexty Jozefa Gregora Tajovského, jeho manželky, spisovateľky a prekladateľky Hany Gregorovej a ich dcéry Dagmar Gregorovej¬-Prášilovej. Vo vstupnom priestore Pamätného domu sa nachádza malá expozícia venovaná ďalšiemu slávnemu tajovskému rodákovi, vynálezcovi, maliarovi, kňazovi Jozefovi Murgašovi, dočasne pre¬miestnená z budovy bývalej obecnej školy a expozícia obce v jej historických súvislostiach mapujúca slávnu hutnícku minulosť obce s ukážkou odievania a remeselnej zručnosti obyvateľov. Návšteva týchto expozícií je veľmi vhodná pre rôzne školské výlety, organizované turistické skupiny a možno ju zaujímavo spojiť s pre¬chádzkami po turisticky značených chodníkoch v týchto malebných zákutiach Slovenska.

Expozícia je otvorená na požiadanie: Utorok – nedeľa: 9:00 – 16:00
Návštevu je potrebné objednať 2 dni vopred.

Kontakt:
Tel. 421 48 4710770, + 421 48 4710772, + 421 48 4710758
e-mail: lektor.lhm@svkbb.eu
www.svkbb.eu

Vstupné: Dospelí: 2 €, deti, študenti, dôchodcovia: 1,50 €
Bezbariérový prístup: nie

 

Múzeum odborne spravuje: Pamätná izba Sama Chalupku Horná Lehota

 

Putovné výstavy - Terézia Vansová, Pavol Tonkovič, Andrej Očenáš, Ľudo Ondrejov, Ján Levoslav Bella, Štefan Žáry, Gustáv Šimkovič, Ján Egry, Ján Števček, Mikuláš Kováč, Ján Cikker, Tibor Andrašovan, Osvald Zahradník (sú k dispozícii podľa záujmu inštitúcií).

 

Kalendárium

Výstavy/podujatia v priestoroch ŠVK:
(Panelové výstavy sú na stenách chodieb, trojrozmerné artefakty zas v uzavretých vitrínach na chodbách ŠVK alebo v osobitnom priestore v rámci Expozície Múzeum domov múz. Vstup voľný)

 

Otvorenie Ukončenie Výstava/podujatie
     
29.01.2018, vernisáž o 16.00 11.02.2018 Dialógy – Tibor Andrašovan

Dialógy – Tibor AndrašovanŠtátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici – Literárne a hudobné múzeum Vás srdečne pozýva na výstavu Dialógy – Tibor Andrašovan (3. apríl 1917, Slovenská Ľupča – 14. jún 2001, Bratislava) pripravenú pri príležitosti 100. výročia narodenia hudobného skladateľa. Panelová výstava bude verejnosti prístupná v priestoroch Radnice mesta Banská Bystrica na nám. SNP 1 od 29. 1. 2018 (vernisáž výstavy o 16.00 h) do 11. 2. 2018.

     

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!