ŽSR - VVÚZ Múzejno - dokumentačné centrum železníc Bratislava
* ZSR - Museum - documentary centre of railway Bratislava

 

Kontaktné údaje

Nobelova 50, 836 01 Bratislava

Tel.: +421 2 20 29 72 96
Mobil: +421 903 758 808
E-mail: kubacek.jiri@zsr.sk
Www: www.mdc.sk, www.zeleznicnemuzeum.sk, www.railwaymuseum.eu

 

Otváracie hodiny

Ut-Pi 10.00 - 16.00
So-Ne 10.00 - 17.00

 

História-popis

Slovenské podnikové železničné múzeum (Múzejno-dokumentačné centrum – MDC) vzniklo roku 1983 ako organizačná zložka niekdajšej Správy Východnej dráhy ČSD v Bratislave (oddelenie vtedajšieho Stblueiska technického rozvoja). Od roku 1994 je oddelením Výskumného a vývojového ústavu železníc (VVÚŽ). Po rozdelení železníc MDC zostalo spolu s VVÚŽ organizačnou zložkou ŽSR. Zmluva o spolupráci medzi ZSSK, a. s. a ŽSR, ktorá riešila otázku pokračovania zbierkotvornej činnosti MDC, ako i údržbu a prevádzku slovenskej kolekcie prevádzkyschopných historických železničných vozidiel v podmienkach rozdelenej železnice, bola k 1.9.2004 stranou ZSSK, a. s. vypovedaná. V dôsledku toho je v súčasnosti ochrana slovenských železničných technických pamiatok záležitosťou iba ŽSR. MDC je zaregistrované v registri múzeí a galérií na MK SR (registračné číslo RM 67/2000), čo ho zaväzuje riadiť sa pri svojej činnosti zákonom č. 115/1998 Z. z. z 1.4.1998 o múzeách a galériách a o ochrane predmetov múzejnej hodnoty a galerijnej hodnoty.

MDC vykonáva komplexnú dokumentačnú činnosť v oblasti vývoja železníc na území Slovenska, t. j. zhromažďuje, zhodnocuje, odborne spravuje a prezentuje vhodne vybrané trojrozmerné i plošné artefakty z tejto oblasti. Okrem vytvorenia prierezového a systematického zbierkového fondu, reprezentujúceho všetky oblasti práce železníc (prehľad trojrozmernej časti tohto fondu pozri ...) je výsledkom doterajšej aktivity MDC najmä:
- stála expozícia dejín železníc v Múzeu dopravy STM, celosezónna prevádzka regionálneho železničného múzea "Výhrevňa Vrútky" (www.vyhrevna-vrutky.sk) a študijného depozitára Bratislava východ
- jazdy nostalgických vlakov, organizácia výstav a ďalšie využitie zbierkového fondu pre reprezentačné i komerčné účely
- každoročný celoslovenský zraz prevádzkyschopných slovenských i zahraničných historických železničných vozidiel v RD Bratislava východ
- publikačná činnosť, najmä kniha „Dejiny železníc na území Slovenska“
- archívny a knižničný servis pre individuálnych bádateľov.

Medzi najvýznamnejšie uskutočňované alebo pripravované projekty MDC patrí:
- kompletizácia expozície dejín železníc v Múzeu dopravy STM (predovšetkým železničnými vozidlami) a jej postupná animácia
- výstavba národného železničného parku v RD Bratislava východ I (staré depo) s dôrazom na vozebné a dielenské zabezpečenie prevádzky parnej trakcie a rozmernejšie pbluemety, ktoré nebolo možné umiestniť v Múzeu dopravy;
- udržanie a účelná obmena kolekcie prevádzkyschopných historických železničných vozidiel ŽSR
- zavedenie turistickej parnej prevádzky na ozubnicovej železnici Pohronská Polhora - Tisovec
 

Expozície

EXPOZÍCIA V RD VRÚTKY
www.vyhrevna-vrutky.sk

Nachádza sa v časti depa bližšie k osobnej stanici ŽSR. Prezentuje predovšetkým parné rušne, z ktorých časť je schopná prevádzky. Zaujímavým exponátom je funkčné elektromechanické staničné zabezpečovacie zariadenie SH 5007 s rôznymi typmi návestidiel, prestavníkov a ďalších zariadení. Expozícia je prístupná v období od 1.6. do 30.9. po predchádzajúcom dohovore denne okrem nedele v čase od 10.00 do 16.00 hod. Bez predchádzajúceho dohovoru je návšteva možná počas tohto obdobia každú sobotu v čase od 10.00 do 16.00 hod.
Spojenie: Autobusom č. 7 z osobnej stanice ŽSR Vrútky (zastávka Nákladná stanica), odtiaľ pešo cca 5 min cez dve železničné priecestia.

 

Železničné múzeum v rušňovom depe Bratislava - východ

Adresa areálu: ŽSR – Múzejno-dokumentačné centrum, Dopravná č. 2, 831 06 Bratislava

Múzeum je prístupné je v období od 15.4. do 15.10. vždy v stredu a v sobotu od 10.00 do 17.00 hod. Skupinové návštevy, alebo návštevy mimo uvedeného času si treba dohovoriť najneskôr 3 dni vopred. Modelové koľajisko je prístupné počas sezóny každú párnu sobotu v čase od 15.00 do 17.00 hod., mimo tohto času po predchádzajúcom telefonickom dohovore (č. tel.: 0905 611 704).

Až do roku 2008 prezentovalo Múzejno-dokumentačné centrum ŽSR-VVÚŽ (ďalej MDC) svoje zbierkové predmety iba v rámci železničnej expozície bratislavského Múzea dopravy Slovenského technického múzea alebo v rámci príležitostných krátkodobých podujatí. Od tohto dátumu sa veci zmenili. Úpravy areálu starého rušňového depa Bratislava východ, vykonávané spoločným úsilím členov Klubu priateľov histórie železničnej dopravy Bratislava a internetového portálu Vlaky.net, železničných modelárov a zamestnancov Múzejno-dokumentačného centra, výrazne podporované sponzorským prispením p. Ing. Bodo Hauswalda pokročili do tej miery, že dňa 14. júna 2008, pri príležitosti X. celoslovenského zrazu historických železničných vozidiel „Rendez 2008“ mohla byť v týchto priestoroch pre verejnosť sprístupnená prvá stála železničná expozícia MDC.
Expozícia je umiestnená v lokalite Východné neďaleko Rače, v starom rušňovom depe, ktoré sa už desať rokov dostáva do povedomia verejnosti každoročnými celoslovenskými zrazmi historických železničných vozidiel. Ide o pomerne intaktne zachované parné depo s celým radom dobových stavieb, ktoré je od roku 2008 chránenou pamiatkovou zónou. Jeho výstavba sa začala koncom 19. storočia pre potreby novozriadenej veľkej zriaďovacej stanice s pôvodným názvom Pozsonyi rendező pályaudvar. Až do konca parnej prevádzky na začiatku 70. rokov 20. stor. slúžilo pre zabezpečenie prevádzkového ošetrenia a opráv parných rušňov, slúžiacich v nákladnej doprave. Po ukončení parnej prevádzky začalo chátrať. Novú perspektívu dáva donedávna opusteným priestorom starého depa ich muzeálno-pamiatková interpretácia.

 

ŠTÚDIJNÝ DEPOZITÁR V RD BRATISLAVA VÝCHOD
Je umiestnený v pamiatkovo chránenej budove bývalej personálnej kuchyne (foto) z počiatku 20. storočia a v priľahlom obvode rušňového depa. Malá výstavka stručne informuje o historickom vývoji železníc na území Slovenska. V usporiadanej časti knižnice a archívu je možné prezenčne študovať. Vystavené a na opravu čakajúce vozidlá pochádzajú z konca 19. a 1. pol. 20. stor. Depozitár je prístupný v období od 1.6. do 30.9. po predchádzajúcom dohovore (na tel. čísle 02 5058 7296) denne okrem nedele v čase od 10.00 do 16.00 hod.
Spojenie: Autobusom č. 56 z Rače alebo z Vajnor (zastávka "Lokomotívne depo I"), odtiaľ pešo cca 10 min po asfaltovej ceste medzi záhradkami a garážami (od zastávky smerom na Raču).

 

Kalendárium

 

JAZDY HISTORICKÝCH VLAKOV

Ponúkame možnosť zabezpečenia jázd mimoriadnych vlakov. Okrem historických parných, motorových a elektrických rušňov sú k dispozícii dvojnápravové vozne 3. triedy, podvozkové vozne 1., 2. alebo 3. triedy, štýlový bufetový vozeň, na Tatranských elektrických železniciach letný i uzavretý vozeň. Pre každé podujatie vyhotovíme individuálnu kalkuláciu.

 

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!