Múzeum školstva a pedagogiky (MSaP) Bratislava
* Museum of Education and Pedagogy (MSaP) Bratislava

... aktuálne výstavy a podujatia ...

Kontaktné údaje

Mapa:

Mapa/Map

Hálova č. 16, 842 44 Bratislava

Tel.: +421 2 62 41 06 65
E-mail: msap@cvtisr.sk
Www: www.msap.sk

 

Otváracie hodiny

 

Pondelok - utorok: 9.00 - 15.00
Streda: 9.00 - 19.00
Štvrtok - piatok: 9.00 - 15.00

(Zmena otváracích hodín vyhradená).

Väčšie skupiny je potrebné nahlásiť telefonicky, prípadne e-mailom.

(Múzeum sa nachádza v prístavbe Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej oproti Slovenskej pedagogickej knižnici.)

 

Možnosti vstupu, vstupné

 

Vstupné: bezplatne

Foto, kamera: bezplatne

Wheelchair Access
Prístup pre vozičkárov: ÁNO

História-popis

Múzeum školstva a pedagogikyVznikom Múzea školstva a pedagogiky v Bratislave sa nadviazalo na tradície školského múzejníctva, ktoré v druhej polovici 19. storočia položil V. Ľ. Rizner (1849 - 1913) výstavami na škole v Zemianskom Podhradí. Myšlienku založenia Slovenského pedagogického múzea propagoval v roku 1925 neskorší minister školstva Slovenskej republiky Jozef Sivák (1886 - 1959) a učiteľ Peter Straka (1904 - 1980) sa zaslúžil o vznik prvého takéhoto zariadenia - Pedagogického a vlastivedného múzea v Malackách v roku 1928.
Múzeum školstva a pedagogikyMúzeum v Bratislave vzniklo rozhodnutím Kolégia ministra školstva v roku 1970 ako oddelenie Slovenskej pedagogickej knižnice. Jeho zriaďovateľom je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a organizačne patrí pod Centrum vedecko-technických informácii SR.
Úlohou múzea je múzejnými prostriedkami dokumentovať vývoj školstva a pedagogiky na našom území. V rámci tohto poslania sústredilo múzeum vo svojich fondoch takmer 40 000 zbierkových predmetov zo 16. – 20. storočia. Ide prevažne o zariadenie škôl (inventár tried, kabinetov), učebné pomôcky, učebnice, knihy so školskou a pedagogickou tematikou, listinný materiál (vysvedčenia, indexy, triedne knihy, školské zošity) či fotografie, filmový a iný obrazový materiál.

 

Expozície

 

 

Kalendárium / Ponuka programov

 

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
01.10.2016 31.12.2017 MŠaP 00045

MŠaP 00045Výstava pri príležitosti štyridsiateho piateho výročia múzea sa zameria na ukážky z toho najvzácnejšieho, najreprezentatívnejšieho zo zbierkového fondu. Prvýkrát budú predstavené výsledky múzejnej práce iným spôsobom ako tomu bolo doteraz, umocneným i zvoleným architektonicko-výtvarným a grafickým riešením celej expozície.

Základ výstavného projektu tvorí dvanásť najstarších, najvzácnejších či jedinečných predmetov z 15. - 20. storočia prezentujúcich pestrú skladbu takmer 40-tisícového zbierkového fondu. Niektoré z nich i v historickom vývojovom rade, ako sú školské tašky, šlabikáre, vysvedčenia, aby návštevník panoramaticky videl zmeny, ktorými školské predmety a s nimi i školstvo prešlo.

MŠaP 00045Takto sa môže pozerať i na divácky zaujímavú prezentáciu triedy, zostavenej z inventára a učebných pomôcok pochádzajúcich z troch období: do roku 1918, do roku 1948 a do roku 1968, kedy vrcholilo úsilie o založenie múzea školstva.

So stručným prierezom štyridsať päť ročnej histórie múzea – s jeho dianím a činnosťami sa návštevníci oboznámia prostredníctvom čísel t.j. koľko miest a obcí sa v rámci zbierkotvornej činnosti navštívilo, koľko bolo zozbieraných predmetov, koľko zbierok bolo spracovaných, koľko reštaurovaných alebo aký počet výstavných projektov múzeum doposiaľ realizovalo, či koľko ocenení získalo.

MŠaP 00045Celú výstavu doplní audiovizuálna prezentácia dejín Múzea školstva a pedagogiky od počiatkov školského múzejníctva na Slovensku, cez zakladateľov múzea až po súčasnosť.
K výstave vyjde aj publikácia Múzeum školstva a pedagogiky 2010 - 2015.

Výstava bude pre návštevníkov prístupná od 2. decembra 2015 do 31. decembra 2016 v budove Múzea školstva a pedagogiky na Hálovej 16, v Bratislave – Petržalke.

     

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!