Múzeum Slovenského národného povstania (MSNP) Banská Bystrica
* Museum of the Slovak National Uprising (MSNP) Banska Bystrica

... aktuálne výstavy a podujatia ...

Kontaktné údaje

Mapa:

Mapa/Map

Pamätník SNP - národná kultúrna pamiatka
Kapitulská 23, 975 59 Banská Bystrica

Tel.: +421 48 412 32 58
E-mail: muzeumsnp@muzeumsnp.sk
Www: www.muzeumsnp.sk

 

Otváracie hodiny

 

máj-september: Ut-Ne 9.00 - 18.00
október-apríl: Ut-Ne 9.00 - 16.00

 

Možnosti vstupu, vstupné

 

Každú prvú nedeľu v mesiaci je vstupné do múzeí a galérií v zriaďovateľskej pôsobnosti MK SR bezplatné.

Základné vstupné: 2 €
Deti, študenti: 1 €
Dôchodcovia: 0,70 €
Lietadlo Li-2: 0,50 €
deti do 6 rokov, občania so ZPS, členovia SZPB, členovia Klubu priateľov Múzea SNP, pedagogický dozor zdarma
Podrobné informácie o všetkých expozíciách Múzea SNP v PDF

Wheelchair Access
Prístup pre vozičkárov: ÁNO

História-popis

Múzeum Slovenského národného povstaniaMúzeum Slovenského národného povstania je špecializované múzeum s archívom osobitného významu zachytávajúce vývoj slovenskej spoločnosti v rokoch 1938 1945 s akcentom na dokumentáciu protifašistického národno- oslobodzovacieho boja a SNP. Múzeum má celoslovenskú pôsobnosť s medzinárodným dosahom, v rámci ktorej vykonáva odborno-metodickú, koordinačnú a poradenskú funkciu.
Múzeum Slovenského národného povstaniaOd roku 1969 sídli v monumentálnej budove Pamätníka SNP, ktorá bola vybudovaná v juhovýchodnej časti historického jadra a v súčasnosti je jednou z dominánt krajského mesta Banská Bystrica v Slovenskej republike. Tato architektonicky zaujímavá stavba /autor prof. Ing. arch. Dušan Kuzma/ symbolizuje dejiny slovenského národa stvárnené v hmote dvoch železobetónových skulptúr spojených mostom a vyjadrujúcich ideu SNP ako energický predel v živote slovenskej spoločnosti počas druhej svetovej vojny.
Múzeum Slovenského národného povstaniaPriestor medzi skulptúrami vypĺňa pietna sieň so symbolickým hrobom neznámeho bojovníka s večným ohňom. Sú v nej umiestnené urny s prstou z najvýznamnejších bojísk Povstania, miest fašistických represálií a pamätné kvádre venované obetiam holocaustu na Slovensku a zahraničným účastníkom SNP. Pamätník SNP s okolitým areálom bol v roku 1982 vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku.
Múzeum Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici bolo založené v Banskej Bystrici 8. mája 1955. Svojim poslaním a činnosťou nadviazalo na Ústav Slovenského národného povstania, ktorý v Banskej Bystrici existoval už od decembra 1947.Múzeum Slovenského národného povstania
V súčasnosti Múzeum SNP dokumentuje a prezentuje dejiny slovenskej spoločnosti v rokoch 1938 1945 s dôrazom na dokumentáciu protifašistického národnooslobodzovacieho boja a Slovenského národného povstania, ako významnej súčasti európskej antifašistickej rezistencie v rokoch druhej svetovej vojny. Múzeum dosiaľ zhromaždilo, ochraňuje a vedecky spracováva vyše 66 956 kusov múzejných zbierok a 136 157 kusov archívnych zbierok a ďalších dokumentárnych materiálov.
Múzeum Slovenského národného povstaniaSúčasťou inštitúcie je archív osobitného významu so zameraním na dokumentáciu rokov 1938 1945 a na činnosť Múzea SNP, ako aj odborná knižnica s viac ako 20 000 knižničnými jednotkami a príslušnou sprievodnou dokumentáciou.

Pamätník SNP obklopuje rMúzeum Slovenského národného povstaniaozsiahly parkovo upravený areál, v ktorom je vybudovaný skanzen ťažkej bojovej techniky používanej v Slovenskom národnom povstaní. Pri vstupe do areálu sa nachádza najzaujímavejší autentický exponát, lietadlo Li 2, ktoré sa v čase SNP používalo na prepravu osôb a materiálu na povstalecké letisko Tri Duby. Prehliadka interiéru lietadla umožňuje zoznámiť sa aj s jeho technickými parametrami a priestorovým vybavením. Areál, ako aj dobre technicky vybavená kinosála sú miestom konania horeuvedených kultúrno-spoločenských podujatí.

 

 

Expozície

Múzeum Slovenského národného povstania27.8.2004 bola slávnostne sprístupnená nová stála expozícia pod názvom Slovensko v protifašistickom hnutí odporu Európy v rokoch 1939-1945. Je obsahovo a materiálovo najrozsiahlejšou expozíciou múzea s využitím výpočtovej techniky a elektroniky, poskytuje nové možnosti prezentácie a lektorskej práce so žiakmi a študentami ZŠ a SŠ formou otvorených hodín a sprievodných aktivít k odborným seminárom a prednáškam. Otvorené hodiny realizuje múzeum v náväznosti na vyučovacie osnovy. Lektorské služby poskytujú návštevníkom v slovenskom, anglickom a nemeckom jazyku.

VEĽKÁ FOTOGALÉRIA EXPOZÍCIE

 

Múzeum Tokajíckej tragédie
Fašistické represálie na východnom Slovensku

090 34 Tokajík
Tel.: 0918 899 432
vstupné: zdarma
služby: lektorský výklad v slovenskom jazyku na požiadanie (potrebné telefonicky alebo e-mailom vpred nahlásiť, tel.: +421 918 899 432, obectokajik@post.sk , muzeumsnp@isternet.sk)

 

Slovenská národná expozícia v Štátnom múzeu Auschwitz-Birkenau (Osvienčim)
Stála expozícia – Tragédia slovenských Židov

Štátne múzeum Auschwitz-Birkenau, Osvienčim, Poľsko
Otvorené: 16. 12. – 28./29. 2. Po – Ne 08:00 – 15:00
1. 3. – 31. 3. a 1. 11. – 15. 12. Po – Ne 8:00 - 16:00
1. 4. – 30. 4. a 1. 10. – 31. 10. Po – Ne 08:00 – 17:00
1. 5. – 31. 5. a 1. 9. - 30. 9. Po – Ne 08:00 – 18:00
1. 6. - 31. 8. Po – Ne 08:00 – 19:00
vstupné: zdarma
služby: za lektorský výklad sa platí podľa počtu návštevníkov v skupine. Viac informácií ako aj nahlasovanie vstupov získate na telefónnych číslach +48 33 844 80 99 alebo +48 33 844 81 00 alebo na internetovej stránke www.auschwitz-muzeum.oswiecim.pl.

 

Pamätník SNP Nemecká

 

Národná kultúrna pamiatka Kalište

 

Vzdelávacie aktivity
- koordinácia a participácia na prezentácii putovnej výstavy „Anna Franková – História a dnešok“ na stredných školách s Nadáciou Milana Šimečku v Bratislave,
- prezentácia putovnej výstavy Album Osvienčim v mestách na Slovensku,
- vzdelávanie učiteľov - koordinácia v spolupráci s Pamätníkom Lidice v ČR,
- realizácia vzdelávacích a prezentačných aktivít v Národnej kultúrnej pamiatke Kalište,
- realizácia vzdelávacích a prezentačných aktivít v Pamätníku Tokajíckej tragédie v Tokajíku,
- tvorba a ponuka vzdelávacích programov pre študentov ZŠ a SŠ podľa požiadaviek
- tvorba vzdelávacích programov a modulov kontinuálneho vzdelávania učiteľov dejepisu a získanie ich akreditácie.

 

Kalendárium

 

 

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
 
     

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!