Literárne múzeum Slovenskej národnej knižnice (LitM) Martin
* Literary Museum (LitM) Martin

... aktuálne výstavy a podujatia ...

Kontaktné údaje

Mapa:

Mapa/Map

M.R.Štefánika 11, 036 01 Martin

Tel.: +421 43 245 16 10 (objednávky)
E-mail: literarne.muzeum@snk.sk
Www: www.snk.sk

 

Otváracie hodiny

 

Ut-So 8.00 - 16.00

 

Možnosti vstupu, vstupné

 

Stále expozície

Základné vstupné: 1 €
Žiaci a študenti (skupina s lektorom): 1 € / osoba
Žiaci a študenti (skupina bez lektora): 0,50 € / osoba
Dôchodcovia: 0,50 €
Prehliadka audiovizuálnych zbierok (skupina): 5 €
Deti do 6 rokov, dôchodcovia nad 70 rokov, ZŤP, sprievodca skupiny nad 15 osôb: bezplatne
Foto, kamera: 6,60 €

Výstavy

Základné vstupné: 0,50 €
Deti do 6 rokov, dôchodcovia nad 70 rokov, ZŤP, sprievodca skupiny nad 15 osôb: bezplatne

Wheelchair Access
Prístup pre vozičkárov: NIE

História-popis

Slovenské národné literárne múzeum / Slovak National Literary Museum, MartinNa múzejné aktivity Matice slovenskej vo vzťahu k umeleckej literatúre a literárnemu životu na Slovensku nadviazal v roku 1967 Pamätník slovenskej literatúry, neskôr Literárno-múzejné oddelenie, potom opäť Pamätník slovenskej literatúry a nakoniec od roku 1994 Slovenské národné literárne múzeum.

Slovenské národné literárne múzeum / Slovak National Literary Museum, MartinSNLM je ústredným koordinačným pracoviskom Slovenskej republiky pre literárnomúzejnú dokumentáciu, výskum, ochranu, podporu a prezentáciu slovenskej národnej kultúry a vzdelanosti od najstarších čias až po súčasnosť s osobitným zreteľom na vývoj slovenskej literatúry. Rieši vlastné vedeckovýskumné úlohy a spolupracuje na vedeckovýskumnej činnosti iných inštitúcií. Slovenské národné literárne múzeum / Slovak National Literary Museum, MartinJe ústredným literárnym múzeom a galériou knižnej grafiky na Slovensku. Zhromažďuje, odborne spracúva, ochraňuje a sprístupňuje múzejné predmety vo vzťahu k dejinám národnej literatúry, národnej literárnej kultúre a k dejinám knižnej grafiky na Slovensku. Na základe prieskumu a vedeckého výskumu zhromažďuje, vedeckými metódami zhodnocuje, odborne spracúva a sprístupňuje zbierkový fond k dejinám slovenského písomníctva, knižnej kultúry a knižnej grafiky. Buduje súbory zbierok textového, Slovenské národné literárne múzeum / Slovak National Literary Museum, Martinvýtvarného, auditívneho, audiovizuálneho a reáliového charakteru ako aj dokumenty umenovednej povahy so zameraním všestranne dokumentovať slovenskú literatúru, jej dejiny, prezentáciu a popularizáciu. Spolupracuje pri budovaní informačnej databázy všetkých zbierkových fondov SNK. Spolupracuje s Medzinárodným výborom ICOM-ICLM pre literárne múzeá a s príbuznými pracoviskami doma i v zahraničí. Výsledky výskumov zverejňuje v krátkodobých a stálych Slovenské národné literárne múzeum / Slovak National Literary Museum, Martinexpozíciách, vo vedeckom zborníku Literárnomúzejný letopis, špecializovanými vydaniami i ďalšími formami. Expozičnou a výstavnou činnosťou prezentuje literárnomúzejné fondy vo vlastných i cudzích priestoroch, prijíma výstavy iných subjektov. Pripravuje a prevádzkuje a sústavne inovuje stálu expozíciu SNLM. Buduje ústrednú bázu údajov o múzejných predmetoch a dokumentoch so vzťahom k slovenskej literatúre z celého Slovenské národné literárne múzeum / Slovak National Literary Museum, MartinSlovenské národné literárne múzeum / Slovak National Literary Museum, Martinúzemia Slovenska i zo zahraničia, vrátane pamätných tabúľ, pamiatkových objektov, rozhlasových a televíznych relácií literárneho charakteru. Podieľa sa na správe Národného cintorína (NC) s galériou pomníkov a dejateľov. Zabezpečuje administratívno-správnu agendu Národného cintorína a ochranársku starostlivosť o tento objekt ako národnú kultúrnu pamiatku. Vedie evidenciu pochovaných, pomníkov, hrobových miest. Buduje kartotéku nehnuteľných literárnych pamiatok umiestnených na cintorínoch celého územia Slovenska. Je redakciou zborníka Literárnomúzejný letopis a iných múzejných publikácií.

 

VEĽKÁ FOTOGALÉRIA Z EXPOZÍCIE


Expozície

Slovenské národné literárne múzeum / Slovak National Literary Museum, MartinExpozícia je rozdelená chronologicky do deviatich častí. Na prízemí okrem Národnej dvorany je prezentovaná staršia slovenská literatúra od Veľkej Moravy po barok a na poschodí novšia od osvietenstva po slovenskú modernu 20. storočia. Pozornosť pútajú originálne výtvarné diela slovenských umelcov, historický nábytok a rôzne písacie potreby od najstaršieho obdobia. Vzácne staroslovienske texty, kódexy, prvotlače a ďalšie cenné rukopisy predstavujeme formou faksimílií /verné kópie originálov/.

 

I. Národná dvorana
II. Veľkomoravská ríša – kolíska slovanského písomníctva /800 – 1000/
III. Nové konštituovanie stredovekej literatúry po vzniku Uhorského štátu /1000 – 1500/
IV. Renesančná a humanistická literatúra /1500 - 1650/
V. Literatúra na Slovensku v období baroka /prvá polovica 17. stor. – druhá polovica 18. stor./
VI. Osvietenstvo a počiatky národného obrodenia /1780 – 1820/
VII. Klasicizmus /1820 – 1840/
VIII. Romantizmus /1840 – 1880/ a matičné roky /1863 – 1875/
IX. Realizmus a slovenská moderna /1870 – 1918/

 

VEĽKÁ FOTOGALÉRIA Z EXPOZÍCIE

 

Národný cintorín LitM Martin

 

Literárne múzeum je súčasťou SNK v Martine

 

 

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!