Zemplínske múzeum v Michalovciach
* Zemplin Museum in Michalovce

Zemplínske múzeum

... aktuálne výstavy a podujatia ...

Kontaktné údaje

Mapa:

Mapa/Map

Kostolné nám. 1, 071 01 Michalovce

Tel.: +421 56 644 10 93
E-mail: zemplinskemuzeum@gmail.com
Www: www.zemplinskemuzeum.sk

 

Otváracie hodiny

 

Zemplínske múzeum v Michalovciach je od 1.11.2014 z dôvodu plánovanej dlhodobej rekonštrukcie pre verejnosť zatvorené. Žiadna expozícia nie je sprístupnená. Ďakujeme za pochopenie.

 

História-popis

Zemplínske múzeumZemplínske múzeum v Michalovciach vzniklo v roku 1957 ako Zemplínske vlastivedné múzeum, od roku 1965 pôsobí pod dnešným názvom.
Zemplínske múzeumMúzeum sa od svojho vzniku zameriava na výskum a dokumentáciu prírody, pravekých a stredovekých dejín, histórie, kultúry a umenia regiónu Zemplína. Špecializuje sa na oblasť zoológie stavovcov, pravekých dejín, cirkevnej histórie, agrárnej etnografie, výtvarného umenia a umeleckých remesiel 19. – 21. storočia.
Sídlom múzea je barokovo – klasicistický kaštieľ šľachtickej rodiny Sztárayovcov. Dnešná podoba kaštieľa je výsledkom niekoľkých stavebných etáp, realizovaných od 17. storočia postupným prebudovávaním staršieho stredovekého hradu.
Kaštieľ s komplexom priľahlých budov je národnou kultúrnou pamiatkou.

PDF dokument o Zemplínskom múzeu

 

Expozície

Archeologická expozícia „Pravek až včasný stredovek Zemplína prezentuje pamiatky pravekého a včasnostredovekého vývoja Zemplína. K Zemplínske múzeumnajvýznamnejším exponátom patrí bohatá kolekcia neolitickej keramiky a antropomorfná i zoomorfná neolitická plastika. Z obdobia eneolitu popri medených sekeromlatoch patria k najvzácnejším zlaté terčovité závesky z pohrebiska tiszapolgárskej skupiny (najstarší doklad spracovania zlata na Slovensku). Osobitne cenný a unikátny exponát predstavuje amfora z doby bronzovej s najstarším vyobrazením dvojkolesového voza so záprahom v strednej Európe (kultúra Sucius de Sus, 14. storočie pred n.l.).

 

Etnografická expozícia „Zaniknuté a zanikajúce ľudové remeslá Zemplínske múzeumdokumentuje zaniknuté i zanikajúce ľudové remeslá a pracovné činnosti dedinského obyvateľstva. Expozíciu tvoria samostatné celky - kováčstvo, vinohradníctvo, rybárstvo, hrnčiarstvo, spracovanie dreva, výroba textílií. K cenným patria exponáty dokladujúce vývoj techniky tkania na Zemplíne. Zvlášť pozoruhodná je zbierka keramických výrobkov pozdišovského hrnčiarstva, predovšetkým svetoznámeho hrnčiarskeho majstra Michala Parikrupu. Súčasťou národopisného fondu je aj unikátna zbierka pastierskych predmetov z rohoviny a kože Tibora Galgóczyho.

 

Prírodovedná expozícia „Vtáky a cicavce Zemplína Zemplínske múzeumpredstavuje jednotlivé skupiny vtákov a cicavcov Zemplína. Ich reprezentanti sú v expozícii usporiadaní podľa jednotlivých biotopov, ktoré obývajú - les, ľudské sídla, poľnohospodársky obrábané plochy, kameňolomy, rieky a potoky, rybníky a vodné nádrže atď. K najpozoruhodnejším exemplárom patria: potápka ušatá, pelikám obyčajný, ibisovec hnedý, šišila bocianovitá, skaliak pestrý, ostrohárka severská, vlk obyčajný, vydra riečna, bahniaky, žeriav popolavý a karpatský jeleň.

 

 

 

 

Zemplínske múzeumUmelecko-historická expozícia „Výtvarná kultúra na Zemplíne je vyinštalovaná v priestoroch neskororenesančného tzv. Starého kaštieľa. Dokumentuje a prezentuje diela výtvarného umenia a umeleckých remesiel od románskeho obdobia po súčasnosť. Za najvýznamnejšiu zo zbierok môžeme označiť gotickú pietu zo Strážskeho, renesančné a barokové plastiky svätcov, zbierku ikon, liturgických predmetov a najkompletnejší súbor olejomalieb T.J.Moussona.

 

Historická expozícia „Bytová kultúra šľachty a mešťanov Zemplínske múzeumpredstavuje v prevažnej miere exponáty dokumentujúce atmosféru šľachtických, prípadne honosnejších meštianskych interiérov konca 18. - začiatku 20. storočia (dobová literatúra, historický nábytok, zbrane, portréty, menšie interiérové doplnky a podobne).

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!