Múzeum Prvého slovenského gymnázia Revúca
* Museum of first Slovak Grammar School Revuca

 

Kontaktné údaje

Mapa:

Mapa/Map

Muránska 18, 050 01 Revúca

Tel.: +421 58 285 15 62
Mobil: +421 918 977 645
E-mail: muzeum@revuca.sk
Www: muzeum.revuca.sk


Otváracie hodiny

 

Otvorené od 24. 4. 2017 (júl - august 2017)
pondelok - piatok: 8.00 – 12-00, 12.30 – 16.00

Vstup do stálej expozície múzea je každú hodinu
8.15, 9.15, 10.15, 11.15, 13.15, 14.15.
Posledný vstup je 15.15.
Potulku mestom mimo sezóny poskytujeme v čase
otváracích hodín múzea pre vopred nahlásené skupiny.
Nahlásiť sa môžete minimálne 3 dni vopred
na telefónnych číslach 058/28 515 62, 0918 977 645
alebo e-mailom na muzeum@revuca.sk.
pondelok - nedeľa: 8.00 – 12-00, 13.00 – 18.00

Posledný vstup do stálej expozície múzea je o 17.30
 

 

História-popis

Prvé slovenské gymnáziumMúzeum Prvého slovenského gymnázia sídli v budove národnej kultúrnej pamiatky, ktorá slúžila potrebám Slovenského evanjelického a. v. gymnázia pôsobiaceho v Revúcej v rokoch 1862 až 1874. Gymnázium bolo najvýznamnejšou slovenskou vzdelávacou inštitúciou v druhej polovici 19. storočia v dejinách Slovákov.
Pôvodný dom Prvého slovenského gymnázia, národná kultúrna pamiatka, je rokoková kúria, Latinákov dom z druhej polovice 18. storočia, klasicisticky upravená začiatkom 19. storočia. Dom je prízemný s obdĺžnikovým dvojtraktovým pôdorysom, krytý manzardovou strechou. V tomto dome od 17. septembra 1862 začalo vyvíjať svoju činnosť Slovenské evanjelické a. v. gymnázium. V strede domu bol podchod a po jeho stranách triedy. V jednej z tried bola školská jedáleň, alumneum. Súčasťou domu bola čierna kuchyňa, komora, sýpka a pivnica. Za domom sa nachádzala malá záhrada. Historický prínos vzdelávacej inštitúcie dnes pripomína stála expozícia Múzea Prvého slovenského gymnázia a Park slovenských národovcov.
Múzeum zhromažďuje, ochraňuje a sprístupňuje zbierkové predmety, ktoré rozprávajú príbeh prvej slovenskej strednej školy, známej aj ako Prvé slovenské gymnázium. Špecializuje sa na jeho históriu a prínos, dokumentuje vývoj mesta Revúca, ktoré v 40. – 70. rokoch 19. storočia patrilo k centrám slovenského národného hnutia.
Na budove sú umiestnené tri pamätné tabule, bronzová pamätná tabuľa venovaná gymnáziu, bronzová pamätná tabuľa venovaná PhDr. Ivanovi Branislavovi Zochovi, národná kultúrna pamiatka a tabuľka venovaná Ing. Jánovi Molnárovi, ktorý venoval budove rekonštrukčné práce v hodnote 100 000 Eur.

 

Expozície

 

Atraktívne stále expozície sú inštalované priamo v pôvodnom historickom objekte národnej kultúrnej pamiatky. Nachádzajú sa na prízemí múzea a sú nainštalované v štyroch miestnostiach prepojené vstupnou časťou – dúfartom.
Prvé slovenské gymnáziumVstupná expozícia približuje návštevníkom históriu mesta Revúca, dôležité dejinné udalosti súvisiace so založením prvej strednej školy v dejinách Slovákov, približuje významné osobnosti pôsobiace v Revúcej a národné kultúrne pamiatky v meste.

 

Prvé slovenské gymnáziumDôležité dejinné etapy a vývoj gymnázia sú spracované modernými a informačnými prvkami v salónnej časti múzea. Významné pôsobenie gymnázia približujú dobové listiny, školské časopisy, zápisnice, klasifikácie, dobové tlačoviny a matrika gymnázia.

 

Prvé slovenské gymnáziumAtmosféru školy približuje dobovo zariadená školská trieda, staré lavice, tabuľa, katedra a učebné pomôcky, školské učebnice, rukopisy a matrika gymnázia.

 

Prvé slovenské gymnáziumŠkolský život druhej polovice 19. storočia dotvára aj interiér dobovej zborovne. Pôsobenie učbárov, ako kedysi volali profesorov, pripomínajú portréty, staré písacie potreby a školský historický nábytok.

 

Súčasťou expozície múzea je čierna kuchyňa. Čierna kuchyňa ponúka prezentáciu zbierkových predmetov a predmetov kultúrnej hodnoty z oblasti ľudovej kultúry a pripomína spôsob stravovania sa v prvej slovenskej strednej škole.

 

Prvé slovenské gymnáziumV areáli múzea sa nachádza Park slovenských národovcov. Park vznikol v roku 1993. Nachádzajú sa v ňom dve busty, busta polyhistora, fyzika, pedagóga, publicistu, prekladateľa, divadelníka, ľudovýchovného pracovníka, autora učebníc, priekopníka telesnej výchovy na Slovensku, Dr. Ivana Branislava Zocha a busta evanjelického kňaza, pedagóga, ľudovýchovného pracovníka, autora učebníc, dramatika, Samuela Ormisa. Busta Dr. I. B. Zocha je prvou a zatiaľ jedinou na Slovensku. Vyhotovená bola zo zbierok a darov. Busta S. Ormisa bola vyhotovená zo zbierok a odhalená v roku 1995 pri príležitosti 120. výročia jeho úmrtia.

 

Výstavné priestory (podkrovie) sú využívané na krátkodobé výstavy, prednášky, besedy, putovné výstavy, workshopy, stretnutia so spisovateľmi, hudobníkmi a významnými osobnosťami.

Text: Lucia Koreňová
Foto: Maroš Detko

 

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!